Svetainė

publikacijos

Brūzgienė, Rūta. Transformations of the Literary Ballad //Cathiers de l‘Echinox, 2009, Nr.16, „Fortunes et infortunes des genres litteraires“, Romania, Cluj, p. 352-363.ISSN 1582-960X (Romania), ISBN 2-905725-54-0 (France)(CNCSIS (categoria B+), ERIH (European Research Index for the Humanities), CEEOL www.phantasma.ro/caiete; www.ceeol.com/aspx/publicationlist (Romania) – (Caietele Echinox)

Brūzgienė, Rūta. O dinamizme formy: muzykalnost literaturnogo teksta// Naucnyj zurnal: Vestnik Permskogo universiteta: Rossiskaja i zarubeznaja filologija, 2009, Vyp. 5 , 93-100 . ISSN 2073-6681.

Brūzgienė, Rūta. Compositional Principle as an Aspect of World-View Transformation : Musicality of Form in a Literary Work // American and European studies : yearbook 2006-2007 / Под. ред. Ю.В.Стулова. Vol. 1. Minsk : Пропилен, 2008. ISBN 978-985-6329-76-3. p. 120-126. [MLA; CEEOL; Humanities International Complete; Humanities International Index; TOC Premier].

Brūzgienė, Rūta. Muzika ir literatūra : naratyvumo aspektas, in: Respectus Philogicus : mokslo darbai / VU KHF. ISSN 1392-8295. 2008, [T.] 13 (18). p. 74-80. [Humanities International Index; Humanities International Complete; Current Abstracts; TOC Premier; MLA; Balcan Rusistics; CEEOL].

Bernardas Brazdžionis ir muzika: biografijos ir kūrybos eskizai, in: „Per pasaulį keliauja žmogus“: Bernardo Brazdžionio šimtmečiui, Vilnius: LLTI, 2008, p. 235-254, ISBN- 978-9955-698-72-2.

Brūzgienė, Rūta. Juridinė retorika : modernieji komparatyvistikos aspektai,in: Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 8(86). p. 71-77. [SocINDEX with Full Text].

Brūzgienė, Rūta. Viešosios juridinės kalbos kompozicija : teorija ir praktika, in:Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 9955-19-043-4. p. 30-36.

Brūzgienė, Rūta. Intermedialumo tipologija: literatūros ir muzikos aspektas, in: Acta litteraria comparativa „Kultūros intertekstai/ Cultural intertexts/ Interteksty kultury“. Mokslo darbai, 2006, Nr. 2, Vilnius: VPU leidykla, p. 130-137. ISSN 1822-5608.
Brūzgienė, Rūta. Formos muzikalumas S. Nėries rinkinyje „Diemedžiu žydėsiu“, in: Salomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo, Colloquia, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos i-tas, 2005, p. 135 – 152, ISBN 9955-475-89-7.

Brūzgienė, Rūta. Muzika ir literatūra: formos ir tematizmo problema, in: Literatūros ir kitų menų sąveika, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos i-tas, 2005, p. 215-224, ISBN 9955-698-02-0.

Brūzgienė, Rūta. Funkcinės analizės principai literatūros kūriniuose, in: Komparatyvistika ir kultūros savivoka. Tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, Vilnius: VPU, 2004, p. 70-76, ISBN-568-12-17.

Brūzgienė, Rūta. Intonacija kaip kompozicijos pagrindas teisininkų kalbose // Specialybės kalba: sistema ir vartosena. Vilnius : LTU, 2004. ISBN 9955-563-79-6. p. 22-27.

Brūzgienė, Rūta. Muzikinis periodas kaip intonacinė-kompozicinė teksto struktūra // Kalbų studijos / Studies about languages. Kaunas: Technologija, 2004, Nr. 5, p. 47-51, ISSN 1648-2824.

Brūzgienė, Rūta. Polifonijos atgarsiai Jono Kossu-Aleksandravičiaus „Fugoje in as-moll“ // Darbai ir dienos, Kaunas: VDU, 2003, Nr. 36, p. 35-44, ISSN 1392-05

Muzikos formų analogai Maironio baladėse // Lituanistika, 2002, Nr. 4, p. 28 – 51, ISSN 0235-716X.

Brūzgienė, Rūta. Muzikos formų analogai Maironio kūryboje // Maironis, jo epocha ir sąsajos su šiandiena. Mokslinės konferencijos darbai, Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2002, p. 35-42, ISBN 9986-9016-7-7.

Brūzgienė, Rūta. Naujojo Lietuvos baudžiamojo kodekso kalba // Jurisprudencija. T. 33(25). ISSN 1392-6195. 2002, T. 33(25). p. 121-130.

Brūzgienė, Rūta. Pastabos dėl naujojo baudžiamojo kodekso leksikos // Profesinė kalba: teorija ir praktika : mokslinės konferencijos darbai, 2002 m. lapkričio 20. Vilnius : LTU leidybos centras, 2002. ISBN 9955-442-97-2. p. 12-15.

Brūzgienė, Rūta. Muzikos ir literatūros ryšiai, in: Krantai, 2002, Nr. 1 (3), .38-48.

Brūzgienė, Rūta. B. Sruogos „Kazimieras Sapiega“ – simfonija?, in: Krantai, 2001, Nr.2, p. 52-61.

Muzika XIX a. Lietuvoje, in: Naujoji Romuva, 1998, Nr. 3 (523), p. 21-28.

Brūzgienė, Rūta. Kantičkinių giesmių liaudiškumas, in: Liaudies kultūra, 1997, Nr. 5, p. 28-30, ISSN 0236-0551.

Brūzgienė, Rūta. Putino poezija ir muzika, in: Putinas – gyvenimo ir kūrybos akiračiai, Vilnius: Vaga, 1996, p. 355-372, ISBN-5-415-00347-9.

Brūzgienė, Rūta. Muzikos ir literatūros sąsajos, in: Metai, 1991, Nr. 8, p.109-118.